Algemene voorwaarden

Websitestation Versie 17-10-23

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de diensten aangeboden door Websitestation, opererend als een eenmanszaak. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze diensten gebruikt. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Diensten

Websitestation, als een eenmanszaak, biedt webontwikkeling, hosting en gerelateerde diensten. De specifieke diensten worden in overeenkomst met de klant overeengekomen en vastgelegd in een aparte overeenkomst of factuur. Voor WordPress-websiteontwikkeling omvatten onze diensten:

a. Ontwerp en Ontwikkeling van WordPress-Websites:

We zullen een op maat gemaakte WordPress-website ontwikkelen volgens de specificaties die in de overeenkomst zijn vastgelegd.

b. Hosting van WordPress-Websites:

Hosting van de WordPress-website omvat een jaarlijkse betaling, die voorafgaand aan het opvolgende jaar gefactureerd wordt. Als betaling niet tijdig wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de hosting op te schorten.

  • Hosting wordt stilzwijgend per jaar verlengd, tenzij schriftelijk geannuleerd. Opzegging van hosting moet ten minste 1 maand voor het einde van de huidige hostingperiode schriftelijk worden ingediend.

c. Onderhoud van WordPress-Websites:

We zullen regelmatig updates en back-ups uitvoeren om de functionaliteit en veiligheid van de WordPress-website te waarborgen. Websitestation is verantwoordelijk voor updates van de WordPress-kern en belangrijke plugins. Als extra kosten in rekening moeten worden gebracht voor het oplossen van problemen met de website als gevolg van niet-geïmplementeerde updates, zal dit vooraf met de klant worden besproken.

2. Betaling

Betaling voor diensten is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn, wordt één herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij verdere vertraging zijn wij gerechtigd om een bedrag van €49,- euro per herinnering in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten.

3. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door ons ontwikkelde WordPress-websites en andere materialen blijven eigendom van Websitestation, tenzij anders overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid

Websitestation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de geleverde diensten of WordPress-software. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens, winstderving of enige andere schade. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de betreffende diensten.

5. Vertrouwelijkheid

Wij zullen vertrouwelijke informatie van klanten niet openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden dan de overeengekomen diensten.

6. Beëindiging

We behouden ons het recht voor om diensten te beëindigen of op te schorten bij schending van deze voorwaarden. Klanten hebben het recht om diensten op elk moment te beëindigen, volgens de overeengekomen opzegtermijnen.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van klanten om regelmatig de voorwaarden te controleren.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het recht van het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van onze diensten, stem je in met deze voorwaarden. Als je vragen hebt of  advies nodig hebt, neem dan contact met ons op.